Công Đoàn


09:08' AM-24, 24/01/2014

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam thành lập ngày 04/01/1997 theo Quyết định số 01/QĐ-CL của Ban Thường vụ Công đoàn Cơ khí Luyện kim (nay là Công đoàn Công Thương Việt Nam).

BCH Công đoàn lâm thời gồm 15 đồng chí. Đ/c Nguyễn Tiến nghi được chỉ định làm Chủ tịch; đ/c Kiều Mịch, Phó Chủ tịch.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Tổng công Thép Việt Nam đã qua 4 kỳ đại hội.

Đại hội lần thứ nhất: Từ ngày 31/3 đến ngày 01/4/1998 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; đ/c Nguyễn Tiến Nghi được bầu làm Chủ tịch; đ/c Kiều Mịch, Phó Chủ tịch.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ I (4/1998 - 6/2003)

1. Nguyễn Tiến Nghi - Chủ tịch.

2. Kiều Mịch – Phó Chủ tịch.

3. Phạm Thị Đào - Ủy viên thường vụ.

4. Nguyễn Minh Đức - Ủy viên thường vụ (nghỉ hưu 2001).

5. Trần Thị Hanh - Ủy viên thường vụ.

6. Võ Kim Hùng - Ủy viên thường vụ.

7. Lê Khắc Nhanh - Ủy viên thường vụ.8. Bùi Ngọc Am - Uỷ viên chấp hành.

9. Tân Văn Chương - Uỷ viên chấp hành.

10. Nguyễn Kim Đề - Uỷ viên chấp hành.

11. Lương Ngọc Giao – Uỷ viên chấp hành.

12. Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu 2000).

13. Nguyễn Trọng Khôi – Uỷ viên chấp hành.

14. Trần Kính – Uỷ viên chấp hành.

15. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên chấp hành.

16. Nguyễn Thị Loan – Uỷ viên chấp hành.

17. Vũ Bá Ổn – Uỷ viên chấp hành.

18. Hà Hữu Phúc – Uỷ viên chấp hành.

19. Bạch Hùng Thanh – Uỷ viên chấp hành.

20. Nguyễn Hữu Thơ – Uỷ viên chấp hành (mất năm 2003).

21.Phạm Xuân Thu – Uỷ viên chấp hành.

22. Mai Văn Tinh – Uỷ viên chấp hành.

23. Chu Hữu Tuấn - Uỷ viên chấp hành.

24. Nguyễn Đình Sáng – Uỷ viên chấp hành.

25. Bùi Quang Phiệt – Uỷ viên chấp hành.

Các đ/c sau được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn TCTy khoá I:

- Vương Quốc Lơi.

- Lâm Văn Minh.

- Nguyễn Trung Thành.

Đ/c Mai Văn Tinh(được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA I

1. Kiều Mịch - Chủ nhiệm

2. Hoàng Hữu Nam - Ủy viên

3. Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên

Đại hội lần thứ hai: Từ ngày 29/4 đến ngày 30/5/2003 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đ/c; đ/c Vương Quốc Lơi được bầu làm Chủ tịch; đ/c Lê Khắc Nhanh, Phó Chủ tịch.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ II (6/2003 – 4/2008)

1. Vương Quốc Lơi – Chủ tịch.

2. Lê Khắc Nhanh – Phó Chủ tịch.

6. Võ Kim Hùng - Uỷ viên Thường vụ.

3. Huỳnh Trung Quang - Ủy viên Thường vụ.

7. Phạm Thị Hồng Thu - Uỷ viên Thường vụ.

5. Trần Văn Toàn - Uỷ viên Thường vụ.

4. Hoàng Văn Tòng - Uỷ viên Thường vụ.

8. Bùi Ngọc Am - Uỷ viên chấp hành.

9. Trần Tuấn Anh - Uỷ viên chấp hành.

10. Nguyễn Thái Bình - Uỷ viên chấp hành.

11. Tân Văn Chương - Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu năm 2005).

12. Đặng Đình Dân - Uỷ viên chấp hành (chuyển đơn vị khác năm 2005).

13. Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên chấp hành.

14. Lương Ngọc Giao - Uỷ viên chấp hành (chuyển đơn vị khác năm 2004).

15. Hoàng Thị Hồng Hà - Uỷ viên chấp hành.

16. Nguyễn Văn Khải - Uỷ viên chấp hành.

17. Đặng Ngọc Minh - Uỷ viên chấp hành.

18. Lâm Văn Minh - Uỷ viên chấp hành.

19. Hoàng Hữu Nam - Uỷ viên chấp hành.

20. Vũ Bá Ổn - Uỷ viên chấp hành.

21. Hà Hữu Phúc - Uỷ viên chấp hành.

22. Hoàng Thị Thắm - Uỷ viên chấp hành.

23. Nguyễn Văn Thông - Uỷ viên chấp hành (nghỉ hưu 2006).

24. Hà Anh Tuấn - Uỷ viên chấp hành.

25. Lê Huy Tuyên - Uỷ viên chấp hành.

Các đ/c sau được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa II:

- Tiêu Thị Minh Đức.

- Đào Xuân Kỷ.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA II

1. Lê Khắc Nhanh - Chủ nhiệm

2. Đào Xuân Kỷ - Ủy viên

3. Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên

Đại hội lần thứ ba: Từ ngày 13 đến 14/04/2008 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 25 đ/c, Uỷ ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đ/c; đ/c Vương Quốc Lơi được bầu lại làm Chủ tịch; đ/c Lê Khắc Nhanh, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ III (4/2008 – 3/2013)

1. Vương Quốc Lơi – Chủ tịch.

2. Lê Khắc Nhanh – Phó Chủ tịch.

3. Tiêu Thị Minh Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ.

4. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên Ban Thường vụ.

5. Vũ Bá Ổn - Uỷ viên Ban Thường vụ.

6. Phan Văn Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ.

7. Hoàng Thị Thắm - Uỷ viên Ban Thường vụ.

8. Phạm Văn Dám - Uỷ viên Ban chấp hành.

9. Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Ban chấp hành.

10. Vũ Sơn Đông - Uỷ viên Ban chấp hành.

11. Văn Tiến Đức - Uỷ viên Ban chấp hành.

12. Trần Ngọc Hanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

13. Hoàng Thị Hồng Hà - Uỷ viên Ban chấp hành.

14. Phan Văn Hoà - Uỷ viên Ban chấp hành.15. Lưu Văn Hoạt - Uỷ viên Ban chấp hành.

16. Trịnh Đình Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành.

17. Nguyễn Xuân Hưởng - Uỷ viên Ban chấp hành.

18. Trương Bá Liêm - Uỷ viên Ban chấp hành.

19. Đặng Ngọc Minh - Uỷ viên Ban chấp hành.

20. Huỳnh Trung Quang - Uỷ viên Ban chấp hành.

21. Trần Thị Minh Thu - Uỷ viên Ban chấp hành

22. Lê Đức Thọ - Uỷ viên Ban chấp hành.

23. Nguyễn Bá Tòng - Uỷ viên Ban chấp hành.

24. Lê Hồng Việt - Uỷ viên Ban chấp hành.

Đ/c Đỗ Đình Trường được bầu bổ sung vào Ban chấp hành khóa III.

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA KHOÁ III

1. Lê Khắc Nhanh – Chủ nhiệm.

2. Nguyễn Thị Tuyết Nga - Uỷ viên.

3. Nguyễn Tiến Thắng - Uỷ viên.

Đại hội lần thứ tư: Từ ngày 14 đến 15/03/2013 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Tổng công ty gồm 26 đ/c, Uỷ ban Kiểm tra gồm 3 đ/c. Kỳ họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đ/c; đ/c Đặng Ngọc Minh được bầu làm Chủ tịch; đ/c Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch; đ/c Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Ngày 24/5/2015, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên bất thường do đồng chí Đặng Ngọc Minh thôi tham gia Ban Chấp hành đoàn Tổng công ty để chuyển công tác. Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty bầu bổ sung đồng chí Vương Duy Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, khóa IV nhiệm kỳ 2013-2018. Ngày 09/10/2015, BCH Công đoàn TCT bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ là đồng chí Phạm Thị Hải và bầu bổ sung Ủy viên UBKT CĐ TCT gồm các đồng chí Đào Xuân Kỷ, đồng chí Nguyễn Lê Minh Tâm, đồng chí Nguyễn Văn Thoan và đồng chí Võ Thị Hương Trà.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ IV (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

1. Vương Duy Khánh – Chủ tịch

2. Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch.

3. Đỗ Đình Trường – Phó Chủ tịch.

4. Bùi Văn Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ.

5. Phan Văn Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ.

6. Đào Xuân Kỷ - Uỷ viên Ban Thường vụ.

7. Phạm Thị Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ.

8. Vũ Thượng Thư - Uỷ viên Ban Thường vụ.

9. Hoàng Ngọc Diệp - Uỷ viên Ban chấp hành.

10. Phạm Công Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành.

11. Nông Minh Đức - Uỷ viên Ban chấp hành.

12. Trần Ngọc Hanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

13. Đinh Diệu Thu Hà - Uỷ viên Ban chấp hành.

14. Nguyễn Minh Hạnh - Uỷ viên Ban chấp hành.

15. Tô Minh Hoàng - Uỷ viên Ban chấp hành.

16. Lưu Văn Hoạt - Uỷ viên Ban chấp hành.

17. Trịnh Đình Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành.

18. Vũ Hồng Khanh - Uỷ viên Ban chấp hành.

19. Nguyễn Hữu Khiên - Uỷ viên Ban chấp hành.

20. Phạm Đình Khương - Uỷ viên Ban chấp hành.

21. Trương Bá Liêm - Uỷ viên Ban chấp hành.

22. Nguyễn Thị Mãi - Uỷ viên Ban chấp hành.

23. Nguyễn Phương Thảo - Uỷ viên Ban chấp hành.

24. Đặng Văn Việt - Ủy viên Ban chấp hành.

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA KHOÁ IV

1. Lê Đức Thọ – Chủ nhiệm.

2. Đào Xuân Kỷ - Phó Chủ nhiệm.

3. Nguyễn Xuân Khoa - Uỷ viên.

4. Nguyễn Tiến Thắng - Uỷ viên.

5. Nguyễn Lê Minh Tâm - Ủy viên.

6. Nguyễn Văn Thoan - Ủy viên.

7. Võ Thị Hương Trà - Ủy viên.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ V (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song Công đoàn Tổng công ty đã thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng; tập hợp, động viên NLĐ trong Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Do đó, Công đoàn Tổng công ty đã nhận được nhiều phần thưởng của cấp trên.

  • Huân chương lao động hạng Ba ngày 23/01/2003.
  • Huân chương lao động hạng Nhì ngày 13/04/2008.
  • Huân chương lao động hạng Nhất ngày 24/11/2011.
  • Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ năm 2007 đến nay.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

KHOÁ V (nhiệm kỳ 2018-2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Vương Duy Khánh

Chủ tịch

khanhvd@vnsteel.vn

ĐT: 0983.293.324

2

Đỗ Đình Trường

Phó Chủ tịch

truongdd@vnsteel.vn

ĐT : 0912.127.884

3

Phạm Thị Hải

UV BTV

haipt@vnsteel.vn

ĐT : 096.898.2779

4

Trịnh Khôi Nguyên

UV BTV

nguyentk@vnsteel.vn

ĐT : 0913344959

5

Hoàng Trọng

UV BTV

trongh@vnsteel.vn

ĐT : 093.860.3060

6

Vũ Thượng Thư

UV BTV

thw.tisco@gmail.com

ĐT : 0912.063.377

7

Vương Lý Hợp

UV BCH

hopvl@vnsteel.vn

ĐT : 0902069639

8

Lê Xuân Anh

UV BCH

anhlx@vnsteel.vn

ĐT : 0913384261

9

Đào Thị Ánh Vân

UV BCH

vandta@vnsteel.vn

ĐT : 0915059988

10

Nguyễn Duy Dũng

UV BCH

dungnd@vnsteel.vn

ĐT : 0904339339

11

Trịnh Đình Hùng

UV BCH

hungtd@vnsteel.vn

ĐT : 0913.238.285

12

Nguyễn Minh Hạnh

UV BCH

thaoanh.anh1@gmail.com

ĐT : 0912004566

13

Nguyễn Phương Thảo

UV BCH

thaophuongtisco@yahoo.com

ĐT : 0915.208.055

14

Nguyễn Quốc Thiều

UV BCH

thienq@nbsteel.vn

ĐT : 0918713945

15

Trần Ngọc Hanh

UV BCH

hanhtn@thepmiennam.com.vn

0982.932.429

16

Vũ Hồng Khanh

UV BCH

khanh.vh@vicasasteel.com

0913.813.935

17

Trần Tuấn Khanh

UV BCH

tuankhanh@diamondplaza.com.vn

ĐT : 0918718265

18

Bùi Công Khánh

UV BCH

khanhbc@tonphuongnam.com.vn

ĐT : 0988999967

19

Phạm Ngọc Khánh

UV BCH

khanh.pn@sgc.com.vn

ĐT : 0913662347

20

Trương Bá Liêm

UV BCH

truongbaliem@yahoo.com

0903.701.355

21

Nguyễn Thành Lê

UV BCH

thanhle@vinakyoeisteel.com.vn

ĐT : 0908090565

22

Nguyễn Văn An

UV BCH

ancdlk@gmail.com

ĐT : 0904103699

23

Phạm Đình Khương

UV BCH

khuongvtm@gmail.com

ĐT : 0913 514 170

24

Hồ ngọc Hoàng

UV BCH

hoanghokkmt@gmail.com

ĐT : 0916980020

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TCTY KHÓA V ( 2018-2023 )

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Đỗ Đình Trường

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

truongdd@vnsteel.vn

ĐT : 0912.127.884

2

Đào Xuân Kỷ

Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm UBKT

kydx@vnsteel.vn

ĐT : 0913.241.078

3

Nguyễn Phương Thảo

Ủy viên UBKT

thaophuongtisco@yahoo.com

ĐT : 0915.208.055

4

Nguyễn Đức Hùng

Ủy viên UBKT

hungnd@thepmiennam.com.vn

ĐT: 0908.340.998

5

Võ Thị Hương Trà

Ủy viên UBKT

travth@vnsteel.vn

ĐT: 0908.265.611

6

Đặng Thị Tuyết Lan

Ủy viên UBKT

landtt@vnsteel.vn

ĐT :0912.233.827

7

Bành Thị Anh Thư

Ủy viên UBKT

thubta@vnsteel.vn

ĐT : 0986722983

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

I. CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

Địa chỉ: 91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.514.3757 – 04.856.1768; Fax: 04.856.1815; Website: vnsteel.vn

- Chủ tịch: Vương Duy Khánh

Điện thoại: 098 329 3324; Email: khanhvd@vnsteel.vn

- Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Đỗ Đình Trường

Điện thoại: 091.212.7884; Email: truongdd@vnsteel.vn

- Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Nữ công: Phạm Thị Hải

Điện thoại: 096 898 2779; Email: haipt@vnsteel.vn

- Trưởng Ban Tuyên giáo: Đào Xuân Kỷ

Điện thoại: 091 324 1078; Email: kydx@vnsteel.vn

- Phó Ban Tài chính: Vương Lý Hợp

Điện thoại: 090 206 9639; Email: hopvl@vnsteel.vn

-Phó Ban Chính sách: Mai Thùy Linh

Điện thoại: 098 962 3638; Email: linhmt@vnsteel.vn

-Chuyên viên văn phòng: Vũ Hữu Tuân

Điện thoại: 098.824.0028; Email: tuanvh@vnsteel.vn

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

Số TT

Tên đơn vị

Chủ tịch

Công đoàn cơ sở

Email- ĐT

1

CĐ Cơ quan Tổng công ty

Đào Xuân Kỷ

kydx@vnsteel.vn

ĐT: 0913241078

2

CĐ Công ty CP Kim khí TP.HCM

Trương Bá Liêm

truongbaliem@yahoo.com

ĐT: 0903.701.355

3

CĐ Công ty Tư vấn & TK Luyện Kim

Lê Thúy Hằng

hanglt@vnsteel.vn

ĐT:0919.339.812

4

CĐ Văn phòng đại diện

Phan Ngọc Vũ

vupn@vnsteel.vn

ĐT: 093.930.7052

5

CĐ Công ty CP Thép Nhà Bè

Nguyễn Quốc Thiều

thieunq@nbsteel.vn

ĐT:0918.713945

6

CĐ Công ty CP Thép Thủ Đức

Đào Dân Quý

quydd1973@gmail.com

ĐT: 0988.479.555

7

CĐ Công ty CP Thép Tân Thuận

Nguyễn Cảnh Sơn

son.nguyen.kt@theptanthuan.vn

ĐT: 090.360.9975

8

CĐ Công ty CP Đầu tư & XDMN

Lưu Văn Trường

luuvantruong68@gmail.com

ĐT: 0918.018.708

9

CĐ Công ty CP Cơ điện Luyện kim TN

Nguyễn Văn An

ancdlk@gmail.com

ĐT: 0904.103.699

10

CĐ Công ty LD Nippovina

Huỳnh Hữu Tài

taihuynh@nippovina.com

ĐT: 0903993655

11

CĐ Công ty TNHH Trung tâm TM quốc tế IBC

Trần Tuấn Khanh

tuankhanh@diamondplaza.com.vn

ĐT: 091.8718.265

12

CĐ Công ty CP Thép Biên Hoà

Vũ Hồng Khanh

khanh.vh@vicasasteel.com

ĐT: 091.3813.935

13

CĐ Công ty CP Cơ khí Luyện Kim

Bùi Văn Tương

bvtuong@yahoo.com.vn

ĐT: 091.5992.929

14

CĐ Công ty LD Tôn Phương Nam

Bùi Công Khánh

khanhbc@tonphuongnam.com.vn

ĐT: 098.8999.967

15

CĐ Công ty Gia công & DV Thép SG

Phạm Ngọc Khánh

khanh.pn@sgc.com.vn

ĐT: 0913 662 347

16

CĐ Công ty SXSP mạ CN VinGal

Lâm Thế Kiên

kienlt@vingal.com

ĐT:0918.058.070

17

CĐ Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

Trương Thành Nhân

thanhnhannu@gmail.com

ĐT: 0937.392.354

18

CĐ Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Trần Văn Tuấn

Tranvantuan7462@gmail.com

ĐT: 0919.147.604

19

CĐ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel

Trần Ngọc Hanh

hanhtn@thepmiennam.com.vn

ĐT: 0982.932.429

20

CĐ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel

Võ Văn Nguyên

nguyenvv@pmfsteel.com.vn

ĐT: 0908 624 279

21

CĐ Công ty CP Thép Tấm lá T.Nhất

Bùi Vĩnh Hào

haobv@tnsteel.vn

ĐT: 090.812.4336

22

CĐ Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương VN

Trương Văn Tới

Toitv@vinatrans.com.vn

ĐT: 090 339 2633

23

CĐ Khách sạn Phương Nam

Trương Sỹ Tiến

tients@vnsteel.vn

ĐT:0913.186.867

24

CĐ Công ty LD Vinakyoei

Nguyễn Thành Lê

thanhle@vinakyoeisteel.com.vn

ĐT: 0908090565

25

CĐ Công ty LD Thép Tây Đô

Đỗ Văn Tuấn

dvtuan1976@yahoo.com.vn

ĐT: 097.9766.126

26

CĐ Công ty CP Đôlômít Việt Nam

Đặng Thị Thanh Vân

vandt.vidomi@gmail.com

ĐT: 0915.382.578

27

CĐ Công ty CP Thép Đà Nẵng

Lê Văn Quang

quangthepviet@yahoo.com.vn

ĐT: 0913 469 770

28

CĐ Công ty CP Kim khí Miền Trung

Hồ Ngọc Hoàng

hoanghokkmt@gmail.com

ĐT: 0916.980.020

29

CĐ Công ty CP GTTN

Vũ Thượng Thư

thw.tisco@gmail.com

ĐT: 0912 063 377

30

CĐ Công ty CP Kim khí Bắc Thái

Đinh Thị Duyên

duyenkkbt@gmail.com

ĐT: 0986.060.655

31

CĐ Công ty TNHH Natsteelvina

Hồ Việt Cường

hovietcuong@natsteelvina.com

ĐT: 0912.003.303

32

CĐ Công ty CP Kim khí Hà Nội

Vũ Viết Phong

phongvv@hns.com.vn

ĐT: 094.688.8110

33

CĐ Công ty TNHH Khoáng sản & luyện kim Việt – Trung

Phạm Đình Khương

khuongvtm@gmail.com

ĐT: 0913 514 170

34

CĐ Công ty CP Trúc Thôn

Trần Minh Tuấn

minhtuan_tm@yahoo.com

ĐT: 0904 279 707

35

CĐ Công ty LD Thép Việt – Úc

Nguyễn Đăng Quang

dangquang@vinausteel.com.vn

ĐT: 0913 507 989

36

CĐ Công ty TNHH Ống thép VN

Lê Anh Minh

minhla@vnsteel.vn

ĐT: 0916458181

37

CĐ Công ty TNHH Thép VPS

Hà Thế Tính

tinhht@steelvps.com.vn

ĐT: 097.981.5161

38

CĐ Viện Luyện kim đen

Nguyễn Hồng Phúc

bknguyenhongphuc@yahoo.com

ĐT: 0989 955 054

39

CĐ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Trịnh Đình Hùng

hungtd@vnsteelthanglong.vn

ĐT: 0913 238 285

40

CĐ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ -VNSTEEL

Lê Thị Nga

lethanhnga78@gmail.com

Facebook
Tin mới cập nhật
Nước nhập khẩu từ chối sử dụng số liệu của nước xuất khẩu, dùng số liệu do mình lựa chọn ...
Trong suốt hơn bốn tháng đầu năm 2020, hoạt động cổ phần hóa (CPH), thoái vốn giậm chân tại chỗ ...
Trong số 22 vụ việc bị nước ngoài điều tra chống lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, sản phẩm ...
Chiều 29/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến ...
Yêu thương cho đi nghĩa là yêu thương nhận lại. Mệnh lệnh nào được xuất phát từ trái tim cũng ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
Thông báo số 514/TB-VNS ngày 01/6/2020 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về giao dịch cổ phiếu của ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301