Ban Quản lý Đầu tư


09:03' AM-24, 24/01/2014

Chức năng:

Ban Quản lý Đầu tư có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty quản lý, điều hành về lĩnh vực quản trị chiến lược phát triển; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai và quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về chiến lược và kế hoạch đầu tư phát triển

- Chủ trì và phối hợp với các ban nghiệp vụ Tổng công ty, đơn vị trực thuộc, Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty, bao gồm hoạch định tầm nhìn chiến lược và thiết lập các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược;

- Chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển; tổ chức nghiên cứu phân tích cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư và phát triển dự án phù hợp với chiến lược của Tổng công ty;

- Chủ trì tham mưu tổ chức giám sát quá trình thực hiện chiến lược; tổ chức thực hiện phân tích chiến lược, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược, kế hoạch phòng ngừa rủi ro và đề xuất cập nhật, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp;

- Tham mưu, đề xuất chỉ đạo Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty thực hiện xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

b) Về công tác quản lý đầu tư hình thành tài sản

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của Tổng công ty; thẩm tra báo cáo Tổng Giám đốc và trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thỏa thuận với Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty về kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của đơn vị.

- Chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm lựa chọn tư vấn lập dự án; thẩm định và trình duyệt báo cáo đầu tư, dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư hoặc các đơn vị trực thuộc trình phê duyệt theo phân cấp; thẩm tra và có ý kiến thỏa thuận cho Người đại diện quản lý phần vốn phê duyệt các dự án đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;

- Tổ chức theo dõi và quản lý quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty. Phối hợp và hỗ trợ Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty xử lý các vấn đề về nghiệp vụ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;

- Thực hiện công tác tổng hợp thống kê, phân tích đánh giá và lập các báo cáo định kỳ về đầu tư xây dựng;

- Là đầu mối quản lý công tác đấu thầu; chủ trì thẩm định, trình duyệt các bước của quá trình đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; chủ trì kiểm tra, giải quyết khiếu nại về đấu thầu và tổng hợp báo cáo về đấu thầu theo quy định;

- Là đầu mối quản lý công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định của Công ty mẹ;

- Tham gia phối hợp thực hiện công tác quyết toán dự án đầu tư và sửa chữa lớn hoàn thành của Tổng công ty.

c) Công tác quản lý và sử dụng nhà đất thuộc quyền của Tổng công ty

- Quản lý, lưu trữ và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản nhà - đất của Tổng công ty; xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất của Tổng công ty;

- Tham mưu, đề xuất việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài sản nhà đất tại công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết.

d) Chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật; chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy chế quản lý của Tổng công ty trong lĩnh vực đầu tư;

đ) Về quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác

- Đầu mối tiếp nhận thông tin, đề xuất của Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty theo Quy chế của Tổng công ty;

- Chủ trì tổng hợp ý kiến chung của các phòng, ban Tổng công ty về xử lý, trả lời Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Chủ trì và phối hợp với các Ban liên quan đề xuất, trình lãnh đạo Tổng công ty ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác;

- Quản lý danh mục đầu tư, hồ sơ pháp lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;

- Thực hiện phân tích, đánh giá đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty con, công ty liên kết để tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;

- Chủ trì và tham mưu trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp của Tổng công ty. Chủ trì, tham mưu, tư vấn xây dựng phương án mua hoặc bán bớt cổ phần, vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, phê duyệt.

e) Tham gia các Ban, Hội đồng tư vấn theo quy định của Tổng công ty;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

Facebook
Tin mới cập nhật
Nước nhập khẩu từ chối sử dụng số liệu của nước xuất khẩu, dùng số liệu do mình lựa chọn ...
Trong suốt hơn bốn tháng đầu năm 2020, hoạt động cổ phần hóa (CPH), thoái vốn giậm chân tại chỗ ...
Trong số 22 vụ việc bị nước ngoài điều tra chống lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, sản phẩm ...
Chiều 29/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến ...
Yêu thương cho đi nghĩa là yêu thương nhận lại. Mệnh lệnh nào được xuất phát từ trái tim cũng ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
Thông báo số 514/TB-VNS ngày 01/6/2020 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về giao dịch cổ phiếu của ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301