Tự hào tuổi 90

Trần Thị Hoa
02:12' PM-15, 15/07/2020

Mùa Thu này, ngành Tuyên giáo mà tiền thân là Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tròn 90 tuổi. Thế là niềm vui được nhân đôi. Niềm vui ấy hòa quyện với niềm tự hào về những thắng lợi vẻ vang mà đất nước ta giành được trong suốt chặng đường 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của ngành Tuyên giáo.

(Ảnh minh họa)

NIỀM TỰ HÀO CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO

Niềm tự hào bắt đầu từ lịch sử ra đời. Ban đầu tiên được thành lập bên cạnh Trung ương Đảng chính là Ban Cổ động và Tuyên truyền. Trải qua các thời kỳ, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng chữ “Tuyên” bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.

Tuyên là tuyên truyền, nói rộng ra là công tác tư tưởng lý luận. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa X, Đảng ta chỉ rõ: “Công tác tư tưởng, lý luận hay công tác tuyên giáo nói chung là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Lê Duẩn từng nói: “Muốn làm tốt công tác tư tưởng phải nắm vững quy luật của tư tưởng. Vì sao? Vì tự nhiên có quy luật của tự nhiên, xã hội có quy luật riêng của xã hội, tư tưởng có quy luật riêng của tư tưởng, cho nên, khi làm cách mạng tư tưởng và văn hóa, phải nắm vững và vận dụng cho được những quy luật riêng của tư tưởng…”.

Phát biểu tại Hội nghị Tuyên giáo toàn miền Bắc bàn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng, tháng 4/1962, đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh, “công tác tư tưởng không phải chỉ nắm lý luận, mà còn phải biết gắn t